Nyíri Kristóf:

Hajnal István időszerűsége


Nyíri Kristóf A hagyomány filozófiája c. kötetéből (Budapest: T-Twins - Lukács Archívum, 1994). A tanulmány eredetileg 1992-ben, Hajnal születésének századik évfordulóján jelent meg, a Világosság-ban.


Ha nem éppen most, ebben az esztendőben lenne születésének századik évfordulója - Hajnal Istvánról beszélnünk akkor is időszerű volna. Hajnal attól időszerű, hogy a történettudományi munkássága mögött meghúzódó filozófiai gondolatokat a korszellem immár képes befogadni. Soroljuk föl ezeket a gondolatokat. Először: Hajnal a történelmi folyamat lényegi dimenziójának látja a kommunikáció történetét. A szóbeliségről az írásbeliségre való áttérést - a görögöknél, majd az európai középkorban - szociológiailag és ismeretfilozófiailag döntő változásként fogja föl, a tradicionalitásról a racionalitásra történő átmenetként, miközben a mai kor kiteljesedett írásbeliségében megpillantja egy lehetséges új szóbeliség kiindulópontját. Vagyis Hajnal előlegezi azt a nyugaton a hatvanas évek óta kibontakozó, mostanára már igencsak befolyásos eszmei áramlatot, amely az európai szellemet mintegy az alfabetikus írás varázslata alatt állóként értelmezi, s a szóbeliséget éppenséggel posztmodern alternatívaként villantja föl. Előlegezi a mondott áramlatot, sőt: egyik forrásául is szolgál annak. Másodszor Hajnal az írástörténettől az általábanvett technikatörténet felé lép tovább, az újkor nagy technikai találmányai mögött a mesterségek lassú, évszázados fejlődését látja meg, s ebben a fejlődésben nem az öntudatos újításra, hanem a tradicionális eljárások spontán-fokozatos átalakulására helyezi a hangsúlyt. Ezzel egyik előkészítőjévé lesz annak a még csak mostanában tért hódító tudománytörténeti fölismerésnek, mely szerint az ipari forradalomhoz vezető technikai fejlődés mozgatója éppenséggel nem az újkori természettudomány; és - közvetve - előlegezi a mai tudományfilozófiának-ismeretfilozófiának azt az egyre meghatározóbbá váló - s az amerikai Thomas Kuhn mellett éppen a magyar Polányi Mihály által kialakított - irányultságát, mely a tudást elsősorban gyakorlatinak, cselekvésbe-ágyazottnak, implicitnek - nem pedig elméletinek, kijelentésekben-közvetítettnek, explicitnek fogja föl. Harmadszor, az eddigiekből is következően, Hajnal a történelmi haladást a tömegek aprómunkája eredményének tekinti, nem pedig a nagy szervezetek, tettek és gondolatok művének. A haladás nem annyira az öntudatos célszerűségen, mint inkább a spontán artikulálódó úgymond "szokásszerűségen" - ez Hajnal műszava, melyet a "tradíció" helyére vesz fel - alapszik. A szokásszerűség voltaképpeni kora az európai középkor, hordozója a parasztság. Mint Hajnal Az újkor történetében írja: "a parasztság helyzete a leglényegesebb a fejlődésre nézve, minden felső szerveződésnek, rétegeződésnek lehetőségét, természetét e nagy, a történet hátterében élő, hallgatag népnek életszervezete szabja meg". [1] Ez a fölismerés alkotja Hajnal sajátos népiességét, mely tehát nem "valami romantikus-szentimentális értelemben vett népi erő" [2] megidézésében, hanem a kapitalizmus előtörténetének elmélyült elemzésében áll. És hasonlóképpen nem romantikus érzületeken, hanem az újkori társadalomfejlődés némely romboló tendenciájának megfigyelésén alapszik, negyedszer, Hajnal kétségtelen antikapitalizmusa. Kifinomult fogalmiságú és minden konkrét politikai elkötelezettségtől mentes antikapitalizmus, melynek filozófiai időszerűségét a baloldaliság napjainkra bekövetkezett elméleti és gyakorlati összeomlása közepette éppoly kevéssé lehet kétségbevonni, mint, ötödször, Hajnal materializmusának - tudniillik következetesen objektivációelméleti megközelítésének - időszerűségét olyan ideológiai közegben, amelyben ismét hódít a szellemtörténet.

Hajnal időszerűségénél csak ismeretlensége kiáltóbb. Nem igaz, hogy elfelejtették: hiszen korábban is alig vették észre. 1930-tól 1950-ig volt a budapesti bölcsészkar professzora, 1944 és 1947 között dékánja; 1927-től az Akadémia levelező, 1939-től rendes tagja. Ám valódi tanítványi köre nem alakult ki; a húszas évektől kezdve publikált írástörténeti, egyetemes történeti és technikatörténeti munkái sem szélesebb népszerűségre nem tettek szert, sem mélyebb szakmai visszhangot nem váltottak ki. A tudományos élet háború előtti urainak túl baloldali volt; a háború utániaknak túl reakciós. 1942-ben Erdei Ferenc kiváló elemző tanulmányt tett róla közzé, [3] melynek nyomán azonban éppoly kevéssé tört meg az életművét övező érdektelenség, mint Lakatos László 1982-ben megjelent ragyogó esszéjét követően.4 És nem törték meg ezt az érdektelenséget azok az olykori - Szűcs Jenőnél például éppenséggel hangsúlyos - utalások sem, amelyekben Hajnalnak Bibó Istvánra gyakorolt igen tetemes hatásáról esik említés. [5]

Hogy Hajnal külföldön is ismeretlen volna, nem állíthatjuk. Késői főműve, az Írásoktatás a középkori egyetemeken franciául jelent meg, [6] s a szakirodalomban alapmunkaként tartják számon. Ám rejtve maradt az a mély és kiterjedt hatás, melyet kommunikációtörténeti vizsgálódásainak filozófikusabb eredményei gyakoroltak a vonatkozó kutatásokra. Ezen eredmények, sajátos együttesükben és számos részletükben, alapvetően eredetiek. Így az a felismerése is, hogy szóbeliség és tradicionalitás között funkcionális összefüggés van. Magának a szájhagyománynak a fogalma persze egyáltalán nem új. Új viszont Hajnalnak ama 1934-ben, egy úgyszintén franciául megjelent tanulmányában megfogalmazott gondolata, hogy a hagyományozás struktúráját, a gyakorlati tapasztalatoknak s a verbális tudásnak nemzedékről nemzedékre történő változatlan, megkérdőjelezetlen átadását a szóbeli memorizálás korlátai-kényszerei alakítják ki. [7] S új az a felismerés is, hogy a hagyományos átadás változatlansága, objektív ellenőrizhetősége híján, csupán képzelt. Vagyis a hagyomány nem képes hiteles múlttudat - tényleges történeti tudat - hordozására. A szóbeliség emberét, írja Hajnal, a "szó, hagyományképen, összeköti a múlt emberével... De a múlt emberének alakja nincs a maga természetében közötte, nincs reális képzelete róla, csak annyi, amit az utódok az elődből a maguk képzelete szerint alakítottak s hagyományszerűen továbbadtak." Amit a szóbeliség viszonyai között, hangsúlyozza Hajnal, "kultúrjavakban az egyik generáció teremtett, nem szállhat át hiánytalanul, változatlanul a következőkre: a szóbeli hagyomány keveset tarthat fenn és másított értelemmel. ... A szóbeliség hagyományt teremt, amely az utódok alkotása az elődökről, csak kis részben az előd tényleges hagyatéka az utódokra." [8] Ehhez képest az írásbeliség valódi történeti tudatot hoz létre: "A szóhagyomány egy képzelt embert, kort, tettet érvényesít: az íráshagyomány ... ellenben a valóságot." S amennyiben a múlt okszerű szemléletéhez vezetett, az írás, mint Hajnal hangsúlyozza, "végső eredményében ... felszabadított a hagyománynak emberfölöttiség-varázsától." [9] Ez a felszabadulás a történelem során első ízben a görög felvilágosodásban játszódott le - tudniillik a görög betűírás elterjedésével. Mint Hajnal egyik 1933-ban megjelent tanulmányában fogalmaz: "Görög földön törhetett hát át először az íráson a közvetlen élet és gondolat. A természetes, nyelvszerű gondolkozás és az írás ez egybeolvadása egy új, írásbeli gondolattechnika kialakulását jelentette. Az írás az ember külső-belső életét elevenen kíséri, objektiválja és ezzel megfigyelésre képessé teszi. Múltat és jelent, mind az egyéni, mind a közösségéletben, összekapcsolva, okszerű gondolkodásra ösztönöz, komplikált gondolatépítést tesz lehetővé. A racionalizmus kifejlődésének tulajdonképpeni gyakorlati alapja." [10] Az írásbeliséget a racionális gondolkodás alapjának föltüntetve Hajnal persze Max Webert kritizálja. Ám érzékelhető, hogy az íráshasználatnak nemcsak történetfilozófiai, hanem ismeretfilozófiai jelentőségével is tisztában van. "A papirosra való objektiválás által", hangzik egyik publikálatlan megfogalmazása, "szinte kívülről tekinthetjük át gondolatainkat: ellentéteikből, a támadt nehézségekből így konstruálhatunk magasabb, összefüggést adó koncepciókat." [11] A mentális tárgyak platóni s a logikai viszonyok arisztotelészi elmélete, mondhatnánk, aligha független az íráshasználat élményétől.

Két évezred múltán a platóni filozófiai hagyománnyal a Nyugat elvont könyv-műveltségétől megcsömörlött Nietzsche fordul szembe. Egy 1933-ban írt rövid esszéjében Hajnal őrá is utal. A kiteljesedett írásbeliség korában, írja, "az igazi intellektuel ... szinte csak mellékesen él már közvetlen emberközti viszonyban, hanem inkább a kultúrlecsapódásokkal való állandó elektromos összeköttetésben. Végzetes szélsőségeit", hangzik az utalás, "Nietzsche ostorozza elkeseredett gúnnyal." [12] Az Újkor története egy vagy két évvel később írt, publikálásra nem került írástörténeti bevezetőjében azután ezt olvashatjuk: "Az írás-érintkezéseszköz a telítettség korában jár: felvett már mindent magába, ami azelőtt a hangnyelv birtoka volt. ... Önmaga szerepét kezdi bevégzetté tenni ezzel: különösen, amikor a művészetek és a mozgó kép" - a film - "az érzékelhető élet elénkvarázslásával kielégíti. A telítettség ez állapotában", írja Hajnal, "az írásbeliség egyoldalú szerepének meg kell szűnnie. ... Ismét a szóbeliség a vágyunk, az írás lehető kiküszöbölése: az ösztönszerűség az érték, művészetben és életben egyaránt." [13] Még utolsó munkájában is ott visszhangzik ez a gondolat: amikor arról ír, hogy a langue écrite nem mindig és nem feltétlenül a haladás közege a langue parlée-val szemben. [14]

Jeleztem, hogy Hajnal kommunikációtörténeti felfedezései alapvetően eredetiek és előzmény nélküliek. Az írás által lehetővé tett radikálisan új megismerésbeli perspektívákra persze már Oswald Spengler rámutatott, és Hajnal 1933-ban utal is erre a körülményre. [15] Ám ezen perspektívák értelmezésében Hajnal Spenglernél összehasonlíthatatlanul messzebbre jut. Bronislaw Malinowski 1923-as, ismert esszéje [16] roppant éleselméjűen világít rá oralitás és írásbeliség különbségeire szemantikai nézőpontból, de egyáltalán nem foglalkozik az írás gondolat- és közösségszervező funkcióival. Milman Parry tanulmányai, az 1920-as évek végén, [17] úttörő szerepet játszottak a homéroszi szövegek orális-tradicionális voltának feltárásában, de nem szóltak, természetesen, írásbeliség és racionalitás kapcsolatáról. A Durkheim-tanítvány Maurice Halbwachs 1925-ben rámutatott a kollektív emlékezet tartalmainak fiktív voltára, [18] de nem tett különbséget szóbeli és írásbeli rögzítés között. Így Hajnal 1934-es franciául közölt cikke méltán kelthetett érdeklődést. Harold A. Innis The Bias of Communication című, 1951-ben megjelent klasszikus munkájában [19], mely az érintkezési technikák társadalomszervező hatását vizsgálja, többször is és lényeges vonatkozásokban hivatkozik rá. Mármost legfőképpen Innis volt az, akinek hatása alatt Marshall McLuhan A Gutenberg-galaxis c. korszakalkotó könyve íródott. [20] melyben a szerző a szóbeliség, az írásbeliség, s kivált a könyvnyomtatás és a poszt-tipográfia kognitív kihatásait elemzi. McLuhan a maga részéről ismételten és hosszasan utal Hajnal franciául kiadott könyvére, s jelesül Hajnalnak a középkori írásbeliség meghatározóan orális környezetével kapcsolatos fejtegetéseire. De utal erre a könyvre Walter J. Ong is, The Presence of the Word című 1967-es, az elektronikus korszak másodlagos szóbeliségének fogalmát nagyívű kommunikáció- és kultúrtörténeti elemzésekkel előkészítő munkájában [21] csakúgy, mint más írásaiban, így a főművének tekintett Orality and Literacy-ben is. [22] Nem hiányzik a Hajnal-hivatkozás Elizabeth Eisenstein-nek a könyvnyomtatás szociológiai és szellemi következményeivel foglalkozó hatalmas munkájából [23] sem. Ha ehhez hozzátesszük, hogy Innis és McLuhan persze nemcsak Ong-ra és Eisenstein-re hatott, hanem egyfelől Eric Havelock és másfelől Goody és Watt úgyszintén messzire kisugárzó, a hagyományt a szóbeliség társadalmának specifikus tudásmegőrző intézményeként értelmező munkáira is, úgy elmondhatjuk, hogy Hajnal István kommunikációtörténeti felfedezései tényleges szerepet játszottak olyan elméleti tendenciák létrejöttében, amelyek ma kétségkívül meghatározóak. [24]

Hajnal technikatörténeti elemzései írástörténeti kutatásainak egyenes folytatását képezik. Amint az írásban a gondolkodás objektiválását és új alapját, úgy látja a mesterségek termékeiben a fizikai ügyességek tárgyiasulását és kibontakozásuk új keretét. Ebben az értelemben írja: "A jó vasban benn van az ütés szilárdsága, keménysége, a vágás töretlen éle, a teherbírás szívóssága, ruganyossága. 'Objektiválódik' benne mindez, az emberből tárgyiasan az ember elé kerül, az emberi készség természetes színvonalává lesz, amelyből új elmélyüléssel haladni lehet tovább. Mint a gondolkodásban a fogalmakká való objektiválás által, a hang, majd az írás segítségével." [25] A technikai eljárások középkorbeli fejlődése mögött a készségek és tapasztalatok lassú felhalmozódásának lehetősége, a társadalmi szükségletektől való bizonyos fokú függetlenedés áll. "A munkaspecializálódás, tehát az otthonos atmoszféra, az elmélyülő foglalatosság", írja Hajnal, "alapfeltétele már a primitív eszközök kialakulásának is. Hivatás: nem célszerű, érdekszerű munkamegosztás a társadalomban, hanem sokkal mélyebb, emberibb. Tudatos cél s kézenfekvő haszon nélkül is bámulja-tiszteli mindenki az anyagot alakító ember készségeit. Eredményeit a babonáig megbecsülik, az eljárásmód minden részletét valósággal a varázsszabály pontosságával, fegyelmezettségével őrzik meg, széles terjedésében is. Minden közbenső, egyelőre hasznosíthatatlan újítást is, sejtelemszerű értékkel." [26] Az európai középkor úgynevezett technikai forradalma a megelőző szerves fejlődésben leli magyarázatát, s mint Bence György 1972-ben úgymond "minden tudománytörténeti nacionalizmus nélkül" kiemelte, ezt a magyarázatot - persze Thorstein Veblen mellett - éppen "a magyar Hajnal István találta meg". Ám Bence arra is utalt, hogy Veblen és Hajnal "az empirikus technika evolucionáris elméletének területén elért felismerései... - s ez a magyar szerző vonatkozásában különösen fájó a számunkra", tette hozzá Bence, "eddig nem kapták meg a méltányos elismerést." A Veblen-Hajnal-féle magyarázat "legfontosabb premisszáit" Bence így összegezte: "a/ az empirikus technika társadalmi beágyazottságának fellazulása; b/ az eszköz- és eljárási típusok sokféleségének és a példányok készletének gazdagodása; c/ az empirikus technika kvázi-organikus fejlődésének kedvező középút a gazdasági stagnáció és dinamika között." [27] Ez az összegezés, természetesen, egyszersmind már továbbgondolás is volt. Szemben kommunikációtörténeti kutatásaival, Hajnal technikatörténeti munkásságáról legalább elmondható, hogy nem maradt méltó magyarországi folytatás nélkül.

Az Újkor története című munkájának lezáró irodalmi tájékoztatójában - valójában történetfilozófiai epilógusában - Hajnal megfogalmaz egy rövid passzust, mely szinte történelemszemlélete összefoglalásának tekinthető. Ez így hangzik: "Újabban szinte általános a fordulat, amely az újkori fejlődést nem ellentétben látja a középkorival, hanem belőle magyarázza meg azt. S mégis többnyire megmaradt az alapvető hiba: a modern gondolkodás a haladást a célratörő, okszerű szellem eredményének érzi; még a régit, a középkorit is csak a benne rejlő okszerűség szerint értékeli. Ezzel szemben mi igyekeztünk következetesen keresztülvinni azt az alapgondolatot, amely felé már több újabb történeti munka is közeledik: a társadalom fejlődése az emberek együttélésének módjaitól függ, nem pedig esetleges céljaiktól, okszerű törekvéseiktől." [28] A harmincas évek folyamán Hajnal szemléletében kétségkívül megfigyelhető bizonyos elmozdulás. Míg eleinte a racionális gondolkodás keletkezésének és hatásmechanizmusainak magyarázatára összpontosít, addig később az úgymond szokásszerűségben pillantja meg a haladás döntő tényezőjét. "A történeti fejlődés szemlélete arra vezetett bennünket", írja, "hogy az 'okszerűnek', 'racionálisnak' önmagában való teremtő szerepét megtagadjuk, egyszerűen funkcionális, értéknélküli fogalmaknak vegyük fel őket." [29] Értéknek Hajnal "az emberi élet teljességét", a "földhöz, a természethez való otthonos kapcsolódást", a "kicsiny, mindennapos teremtőmunkát" tekinti; az "igazi specializálódás", írja, "nem ejti el a cél kedvéért a mély életösszefüggéseket". [30] Ebben az értelemben húzza alá: "A társadalmias alapok megőrzése nem tehertétele a valódi, állandó haladásnak. Igazán új, alapvető módszerek csak úgy képződnek, ha nem kívánnak semmi áldozatot az emberi élet teljességétől, a legkisebb munkástól sem, semmi nyomorúságot, de munkájának lélektelen egyoldalúságát sem. ... Az igazi szakszerűség nem a célra néz, mohó haszonleséssel, hanem az örök emberi képességeket pótolja ki, fegyelemmel és képzettséggel, a külső természet anyagán." [31]

Ezek a gondolatok filozófiai kihívást jelentenek; és Hajnal legmélyebb időszerűsége alighanem ebben a kihívásban áll. Hiszen miközben távolsága Marxtól minden bizonnyal kisebb volt, mint ő maga vélte - az kétségtelen, hogy semmiféle forradalmi ideológiában nem hitt. [32] Kapitalizmuskritikája nem politikai, hanem elméleti síkon mozog. Hajnal mind a "feltétlen szabad versenyt", mind a "fanatizmussá állandósult közösségszolgálatot" a jelenkor hanyatló kultúrája megnyilvánulásának tartja; az "emberiség alapvető megújulását" sürgeti. [33] S "remény a megújulásra, elmélyülésre" írja, talán ott van, ahol, "mint szélsőbb Középeurópában", a város "nem emésztette még fel teljesen ... saját természetes alapjait, a vidék paraszttársadalmát". [34] Itt hangsúlyoznunk kell, hogy Hajnal megújulásról, nem pedig valamiféle visszatérésről beszél. Objektivációelméleti alapokon áll: ez azt jelenti, hogy az esetleges új kezdetet az adott, fennálló társadalmi struktúrák egymásrahatása következményeképp, nem pedig meglévő életformák kiiktatásaként gondolja el. A "paraszti kultúrszerkezet", mint írja, ma már nagyjából eltűnt. S másrészt a szokásszerűség társadalomalakító szerepe, ha nem is középkori súlyával, de a modern korban is megmarad. "Szerepe örök", írja Hajnal, "a legkezdetlegesebb és a legmagasabb kultúrában is állandóan működik. Vizsgálható a jelenben is, s nem csupán népi, hanem a felsőbb, elvontabb, racionálisabb rétegek körében is. ... A szokást kifejező formák végtelenül változatosak: szövegek, szertartások, illemformák s más konvenciók, de ide tartozik tulajdonképen a munkának és az életnek minden formája..." [35] A szokásszerűség, a lassú evolúció jelentőségének kiemelése a gyökeres társadalmi újjáépítés intellektuális szenvedélyével szemben Hajnal fogékonyságát jelzi az életformálási lehetőségek korlátozottságát illetően e perifériára szorult tájon; az érintkezés, a kommunikáció racionális közösség- és gazdaságszervező funkcióinak előtérbe állítása ellenben európai érzékenységet mutat. Aligha lehet egyet nem értenünk Erdei Ferenc ama Hajnalról adott jellemzésével, melyet itt befejezésül idézni szeretnék. Hajnal szemlélete, írja Erdei, "egy minden faji-népi romantika nélkül való magyar gondolkodásnak a terméke, tehát mély és teljes európaiság egyesül benne a magyar helyzet reális felismerésével." [36] Hajnal fölfedezésében, átgondolásában és folytatásában rejlik a mai magyar társadalomfilozófia egyik legígéretesebb lehetősége.


JEGYZETEK

[1] Hajnal István, Az újkor története (Hóman-Szekfű-Kerényi, szerk., Egyetemes történet, III.köt.), Budapest: 1936, 72.sk.o.

[2] Uo. 73.o.

[3] Erdei Ferenc, "Történelem és szociológia: Egy szociológus történész", Társadalomtudomány 1942, 463-496.o.

[4] "Az elfelejtett Hajnal István. Az íráskultúra és a kapitalizmus szelleme: Hajnal István 1933/34-es tanulmányai", Medvetánc 1982/2-3.sz. - Erre az esszére, csakúgy mint Lakatos László Hajnalról írt, 1986-ban megvédett bölcsészdoktori disszertációjára, mely a téma mindmáig legelmélyültebb, ám publikálatlanul maradt földolgozása, jelen tanulmány alapvető pontokon támaszkodik.

[5] A Szűcs-utalás helye: Szűcs Jenő, Vázlat Európa három történeti régiójáról, Budapest: Magvető, 1983, 16.o. - A tanulmány korábban a Történelmi Szemle 1981/3-as számában jelent meg; eredetileg a Bibó-Emlékkönyvbe íródott. Utóbbi gyűjtemény masutt is tartalmaz utalást a Hajnal-Bibó kapcsolatra, így a Bence György és Kis János által írt esszében (Bibó-Emlékkönyv, Budapest: Századvég Kiadó, 1991, I.köt., 388.o.). Az Emlékkönyv sokszorosításának eredeti éve: 1979.

[6] L'Enseignement de l'écriture aux universités médiévales, Budapest: Akedémiai Kiadó, 1954.

[7] Etienne Hajnal, "Le rôle social de l'écriture et l'évolution européenne", Revue de l'Institut de Sociologie (Bruxelles), 1934, 62.sk.o.

[8] MTA Könyvtára Kézirattár Ms 5386/9 (az Újkor története nem publikált írástörténeti bevezetésének első része), 7.o. és 13.o.

[9] Uo. 14.o.

[10] "Írásbeliség, intellektuális réteg és európai fejlődés", Károlyi Árpád Emlékkönyv, Budapest: 1933, újranyomtatva a Medvetánc 1982/2-3. számában, az idézet innen, a 327. lapról.

[11] MTA Könyvtára Kézirattár Ms 5386/9, 12.o.

[12] Hajnal, "Racionális fejlődés és írásbeliség", Klebelsberg Kunó Magyar Történeti Intézet Évkönyve, 1933, 4.o.

[13] MTA Könyvtára Kézirattár Ms 5386/9, 15.sk.o.

[14] L'Enseignement..., 2.kiad., Budapest: Akadémiai Kiadó, 1959, 20.o.

[15] Spengler-t ismerteti Zolnai Béla "A látható nyelv" c. cikkében (Minerva, 1926), melyre viszont, Spengler-re utalva, hivatkozás történik Hajnal "Írásbeliség, intellektuális réteg és európai fejlődés" c. tanulmányában. - Spengler hatása Hajnal gondolkodására egyébként is meglehetős. Spengler mellett pedig a német életfilozófia látszik rá befolyást gyakorolni: főleg Dilthey, és a Dilthey-tanítvány Eduard Spranger.

[16] Az esszé az Ogden és Richard által írt The Meaning of Meaning c. kötet (London: Routledge & Kegan Paul) függelékeként jelent meg.

[17] Ld. A. Parry, szerk., The Making of Homeric Verse: The Collected Papers of Milman Parry, Oxford: Clarendon Press, 1971.

[18] Halbwachs, Les Cadres sociaux de la mémoire, újra kiadva Paris: 1975.

[19] University of Toronto Press.

[20] The Gutenberg Galaxy: The Making of Typographic Man (University of Toronto Press, 1962.

[21] Ong, The Presence of the Word: Some Prolegomena for Cultural and Religious History, New Haven: Yale University Press, 1967.

[22] Ong, Orality and Literacy: The Technologizing of the Word, London: Methuen, 1982.

[23] Elizabeth L. Eisenstein, The Printing Press as an Agent of Change: Communications and cultural transformations in early-modern Europe, I-II.köt., Cambridge: Cambridge University Press, 1979.

[24] Hogy a magyar történettudomány előtt ez a körülmény homályban maradt, talán nem meglepő. Hogy a kommunikációtörténet filozófiája művelőinek tudatában, nyugaton, nem állt össze valamiféle Hajnal-kép, tökéletesen érthető (az egyetlen - igencsak részleges - kivétel: Paul Saenger, "Silent Reading: Its Impact on Late Medieval Script and Society", Viator 13 [1982].) Ám jellemző, hogy még az amerikai magyar Steven Bela Vardy Modern Hungarian Historiography c. könyvében (Columbia University Press, 1976) sem esik egyetlen szó sem az itt vázolt hatástörténeti összefüggésekről.

[25] Hajnal, "A technika fejlődése", Domanovszky Emlékkönyv, Budapest: 1937, 231.sk.o.

[26] Uo. 233.o.

[27] Bence György, Kritikai előtanulmányok egy marxista tudományfilozófiához (1972). Budapest: MTA Filozófiai Intézet, 1990, 330.o.

[28] Az újkor története, 662.o.

[29] Uo.

[30] Hajnal, "Történelem és szociológia", Századok 1939/4-6, 155., 165. és 163.o.

[31] Hajnal, "Az európai város kialakulása", Városi Szemle 1941, 805.sk.o.

[32] Mint a "A kis nemzetek történetírásának munkaközösségéről" c. tanulmányában írja (Századok 1942/1-3, 7.o.): "A forradalmak végeredményképen sohasem azokra a problémákra felelnek, amelyekért az emberek küzdöttek, hanem a társulás módszereinek fejlődésében bekövetkezett válságokra."

[33] "Az európai város kialakulása", 807.o.

[34] Uo. 841.o.

[35] Hajnal, "A kis nemzetek történetírásának munkaközösségéről", 42.o.

[36] Uo. 465.o.